Wysokorozdzielcze dane rastrowe z projektu Copernicus


e-book "Mapy w QGIS 3.4" już w sprzedaży

Ogólnoeuropejskie warstwy wysokorozdzielcze (High Resolution Layers – HRL) to wysokorozdzielcze dane rastrowe obrazujące wybrane typy pokrycia terenu w rozdzielczości przestrzennej 20 x 20 m. Powstały one w wyniku klasyfikacji zdjęć satelitarnych w ramach programu Copernicus GIO Land Monitoring. Obejmują one obszar 39 państw (EU27, 5 EEA MS i 7 państw współpracujących). Układ współrzędnych: ETRS89, LAEA (EPSG:3035).

Dane udostępnione są bezpłatnie:

Obszary nieprzepuszczalne (HR Imperviousness)
Wysokorozdzielcze dane rastrowe - obszary nieprzepuszczalne (HR Imperviousness)Wysokorozdzielcze dane rastrowe obejmują: osiedla mieszkaniowe, obszary komunikacyjne (lotniska, porty, stacje kolejowe, parkingi), tereny przemysłowe i handlowe, parki rozrywki (bez terenów zielonych), place budowy z widocznymi aktualnie pracami budowlanymi, pojedyncze domy (gospodarstwa), inne powierzchnie nieprzepuszczalne bez przyległych im terenów zielonych, np.: ogródki działkowe, cmentarze, tereny sportowe i  kempingi (z widoczną infrastrukturą), drogi i koleje związane z innymi obszarami nieprzepuszczalnymi, umocnione brzegi zbiorników wodnych.

Dane te nie obejmują terenów kopalni, kamieniołomów, miejsc wydobycia torfu, wysypisk śmieci, placów budów bez widocznych aktualnych prac budowlanych, zielonych terenów sportowych, odkrytej gleby, terenów kamienistych, obszarów słabo pokrytych roślinnością, piasku, piaskowni, żwirowni, lodowców, śniegu, wody.

Każdemu pikselowi 20 x 20 m przypisana jest wartość z zakresu 0-100, informująca o stopniu nieprzepuszczalności.


Uaktualnienie 1.05.2018 – udostępnione zostały nowe dane o wysokości budynków

 Building Height 2012

Dane o wysokości zabudowy obejmują najważniejsze aglomeracje (stolice) państw EU28 + EFTA. Rozdzielczość danych to 10 m.


Tereny zadrzewione – zwarcie (HR Tree Density)

Wysokorozdzielcze dane rastrowe - Tereny zadrzewione – zwarcie (HR Tree Density) oraz Typy lasów (Forest type)Obejmują one: skupiska drzewa liściastych i iglastych, sady, gaje oliwne, plantacje owocowe, obszary rolno-leśne, szkółki leśne, lasy w fazie regeneracji oraz w stanie zmian, zadrzewione parki i ogrody, skupiska drzew na obszarach miejskich, elementy infrastruktury leśnej, infrastruktura wewnątrz lasu (drogi leśne, pasy przeciwpożarowe itp.) o szerokości poniżej 20 m, obszary szkód wewnątrz lasów (obszary lasów częściowo spalonych, wiatrołomy, tereny uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki)

Dane te nie obejmują otwartych terenów w lasach (m.in.: drogi, polany, zręby zupełne, tereny leśne które uległy poważnym uszkodzeniom – np. całkowitemu spaleniu) – gdy pokrycie leśne nie jest widoczne w rozdzielczości 20 m,  zakrzaczeń i kosówki.

Typy lasów (Forest type)

Wysokorozdzielcze dane rastrowe uwzględniają zadrzewienia o minimalnej powierzchni 0.5 ha, o zwartości koron >10%. Klasy:
0: brak drzew
1: zadrzewienia liściaste
2: zadrzewienia iglaste
254: piksele niesklasyfikowane

Warstwa dodatkowa zawiera zadrzewienia na gruntach zagospodarowanych rolniczo np.: sady, plantacje drzew owocowych (wydzielone z klasy ‘sady’ CLC) oraz na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe, rekreacyjne i in. (wydzielone za pomocą HRL Imperviousness i CLC). Klasy:
0: brak drzew
3: drzewa na gruntach zagospodarowanych rolniczo (maska z CLC2012 – klasa sady)
4: drzewa na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe (maska z HR Imperviousness)
5. drzewa na gruntach przeznaczonych na cele rekreacyjne (tereny zielone w miastach)
254: piksele niesklasyfikowane

Trwałe użytki zielone (HR Permanent grassland)

Wysokorozdzielcze dane rastrowe - trwałe użytki zielone (Grassland)Zakres wysokorozdzielczych danych rastrowe obejmuje: pastwiska i łąki wykorzystywane do wypasu lub produkcji siana, uprawne i pół-naturalne użytki na obszarze lasów oraz tereny lasów w stanie zmian pokryte roślinnością, murawy i pastwiska naturalne, obszary trawiaste z niskim (10%) udziałem rozproszonych drzew i krzewów, łąki alpejskie z niskim udziałem skał i piargów.

Z opracowania wyłączone są parki, zieleń miejska terenów mieszkalnych i przemysłowych, powierzchnie trawiaste na terenach sportowych  oraz rekreacyjnych, zręby zupełne, młode lasy, obszary zakrzaczone, powierzchnie pokryte wyłącznie przez mchy i porosty, torfowiska w stanie naturalnym i eksploatowane.

Obszary podmokłe (HR Wetlands)

Wysokorozdzielcze dane rastrowe - Obszary podmokłe (HR Wetlands)Wysokorozdzielcze dane rastrowe uzyskane na podstawie zdjęć satelitarnych z lat 2006-2012. Obejmują one: mokradła związane ze stałymi zbiornikami wodnymi, mokradła nie związane ze stałymi zbiornikami wodnymi, mokradła z pokrywą roślinnością (makrofity) lub bez pokrywy roślinnej, torfowiska (o odpowiedzi spektralnej wskazującej na częściową obecność wód powierzchniowych), solniska, saliny (przybrzeżne i śródlądowe), osuchy.

Wyłączone zostały tereny czasowo zalewane, czasowe powierzchnie wodne powstałe w wyniku roztopów śniegu lub ulewnych deszczów, stałe powierzchnie wodne (rzeki, jeziora, laguny, estuaria) oraz stawy rybne.

Zbiorniki wodne (HR Water bodies)

Wysokorozdzielcze dane rastrowe - Zbiorniki wodne (HR Water bodies)Wysokorozdzielcze dane rastrowe uzyskane na podstawie zdjęć satelitarnych z lat 2006-2012, obejmujące:
• stałe jeziora
• stawy
• rzeki
• kanały stale wypełnione wodą
• wody przybrzeżne: laguny, estuaria

Wyłączone zostały:
• morza i oceany
• tereny czasowo zalewane
• zbiorniki retencyjne i osadniki

 

Opracowałam na podstawie: Copernicus Land Monitoring oraz “Warstwy wysokorozdzielcze – HRL” na stronie Instytutu Geodezji i Kartografii


Jeśli ten wpis był dla Ciebie interesujący - pokaż go proszę komuś, kogo może zaciekawić, udostępnij w mediach społecznościowych:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *